1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Ramboll tar ingenjörsrollen in i det digitala 21:a århundradet

Ramboll i siffror

  • 300 kontor världen över
  • 13 000 experter
  • 15 projekt i det ombyggda området Kings Cross i London
  • 1 byggnad som är världens största i korslimmat trä
  • Motsvarande 16,5 miljarder kronor i intäkter 2016”Vi kan inte fortsätta att konstruera byggnader på samma sätt som vi har gjort de senaste 100 eller 200 åren”, säger Alex Lawrence, som är ansvarig för byggnadsstrukturer på Ramboll i Storbritannien. ”Teknologin utvecklas.” Det är vida känt att byggbranschen ligger långt efter andra stora branscher vad gäller teknologitillämpning och produktivitetsökning. Ramboll, den danska ingenjörskonsultfirman med kontor världen över, ser digitalisering som nyckeln till att övervinna historiska brister i hela branschen. ”Vi har mycket mer data att utnyttja och det ger oss möjlighet att utforma, konstruera och bygga på ett nytt sätt, på sätt som vi inte har övervägt innan”, tillägger Alex.

Rambolls nyligen genomförda ombyggnad av området Kings Cross i London och ett bostadskomplex i norra London utgör exempel på hur dessa framsteg tar sig konkreta uttryck. Under båda projekten förlitade sig projektingenjörerna i stor utsträckning på de digitala verktyg som erbjuds via Bluebeams programvarulösningar Bluebeam Revu och Bluebeam Studio. Alex tror att dessa verktyg och andra digitala framsteg kommer att vara ovärderliga vid hanteringen av de kommande 100 årens ingenjörsmässiga utmaningar.

Samordna snabbare, lös problem fortare

Andrew Mather är huvudansvarig byggnadsingenjör på Ramboll i Storbritannien och ser Revu och Studio som avgörande för den samarbetsnivå som har blivit allmänt utbredd för projekt som omfattar ingenjörer, byggarbetare och byggherrar världen över. ”Genom att använda digitala designverktyg kan vi samordna arbetet mycket snabbare och på ett mer precist sätt för att uppnå mycket högre produktivitetsnivåer”, förklarar han.

Bland Rambolls imponerande projekt finns Dalston Works, ett lägenhetskomplex med 10 våningar och 121 enheter som kommer att bli det största projekt med korslimmat trä som någonsin byggts. Man var tvungen att bygga komplexet med korslimmat trä på grund av dåliga markförhållanden och kontinuerliga underjordiska utvidgningar. Byggnaden kommer att bli avsevärt lättare än om den hade byggts av betong och 2 400 ton kol sparas jämfört med om en betongram hade använts.


Byggprojektet medförde dock specifika utmaningar, berättar Andrew: ”De korslimmade panelerna tillverkades i Österrike flera veckor innan de monterades på plats. Det var avgörande att alla öppningar, dörrar och fönster var korrekt utmärkta på allas ritningar och i monteringsmodellen. Revu gjorde det möjligt för oss att jämföra information från olika källor och se till att det inte fanns några felaktigheter. Genom att koordinera med andra 3D-modeller kunde vi sedan se till att designteamet hade all nödvändig information innan tillverkningen påbörjades.”

”Revu gjorde det möjligt för oss att jämföra information från olika källor och se till att det inte fanns några felaktigheter.”


Utan digitala verktyg skulle den typen av nära samordning ha tagit mycket längre tid och krävt en omfattande användning av pappersritningar och möten ansikte mot ansikte. Båda delarna skulle ha förlängt byggtiden, eventuellt orsakat förseningar av schemat och ökat risken för fel. Med Revu blev det istället möjligt att göra alla ändringar digitalt och spåra dem, så att alla parter visste exakt vem som hade gjort en ändring och när. Sedan kunde enskilda personer kommentera ändringen – till exempel genom att markera något som ”godkänt” med en stämpel eller begära mer information eller ytterligare revisioner.

I Kings Cross, ett ombyggnadsområde där Ramboll arbetade på 15 olika byggarbetsplatser, var samordning och planering helt avgörande. Revu gjorde det möjligt för alla inblandade parter att förutse kommande utmaningar i ett välkänt filformat – PDF – som alla kunde förstå. ”Det har varit en enorm fördel att utnyttja 3D-modellering och samordning i en 3D-miljö. Revu har utgjort en lättillgänglig plattform som alla har kunnat använda för att förstå samordningen och förutse utmaningar som kan uppstå på byggarbetsplatsen”, säger Ruth Johnson, som har arbetat som huvudsaklig byggnadsingenjör på projektet. Genom att använda överlagrings- och jämförelsefunktionerna i Revu kunde ingenjörsteamet hantera problem innan de utsattes för tidspress.

Ett av projekten i Kings Cross omfattade en betongbyggnad och att hantera informationen som rörde förstärkningen av byggnaden. Ruth säger att möjligheten att använda Revu på plats gjorde att hon kunde göra ändringar samtidigt som hon konsulterade byggteamet i realtid och sedan skicka tillbaka ändringarna till kontoret eller implementera dem i huvuddokumenten. ”Revu har varit ovärderligt för mig när det handlade om att snabbt förstå vad som hade designats, vad det skulle kunna betyda och sedan kommunicera det till alla de personer som måste vara delaktiga i implementeringen av en ändring. Det har varit en enorm fördel”, tillägger hon.

”Revu har varit ovärderligt för mig när det handlar om att snabbt förstå vad som utformats, vilken innebörd det kan få och att sedan kommunicera det till alla de personer som måste vara delaktiga i implementeringen av den ändringen.”Bygga ett institutionellt minne

Det är en vedertagen branschregel att ingenjörer aldrig designar samma sak två gånger, men det betyder inte att det inte skulle vara användbart att ha ett lättillgängligt arkiv över tidigare projekt. ”Genom att använda digitala designmetoder”, säger Andrew, ”kan vi utnyttja viss kunskap från tidigare projekt och en del av den faktiska förståelsen för den detaljerade designen för projekt i tidiga stadier i syfte att fatta informerade beslut och minimera riskerna.” Detta eliminerar komplikationer i senare stadier, där ändringar kan vara kostsamma och ta upp dyrbar tid. I Kings Cross innebar det att ingenjörer på olika projekt kunde kommunicera via sitt arbete och dela med sig av dokument, erfarenheter och insikter från tidigare jobb. Lösningar som åtgärdar vissa markförhållanden eller rör lokala säkerhetsföreskrifter kan exempelvis enkelt anpassas från ett projekt till ett annat så att de passar den nya uppsättningen specifikationer.

Mer generellt sett utnyttjar Ramboll Verktygslåda-funktionen i Revu för att bygga upp ett institutionellt arbetsminne. Via företagsservern har samtliga Rambolls användare av Revu tillgång till samma uppsättning digitala ritningsverktyg, symboler och säkerhetsfunktioner, vilket gör att ingenjörerna snabbt kan göra sina val och säkerställa högkvalitativa färdiga skisser.

På Dalston Works kunde byggnadstjänstingenjörerna använda Verktygslådan för att göra markeringar i ingenjörsdokumenten och visa var mekaniska rör skulle installeras. ”Möjligheten att anpassa Revu efter olika användare och deras sätt att använda det är en av verktygets nyckelfunktioner”, säger Andrew.

Effektivitet och riskreducering

Dagens kunder förväntar sig projekt av högre kvalitet än någonsin tidigare, samtidigt som de begär att de ska färdigställas på kortare tid och till samma pris. Det innebär att ingenjörsfirmor som vill lyckas i det 21:a århundradet måste tillämpa teknologi som ökar produktiviteten och effektiviteten, utan att offra den noggranna tillsyn som bidrar till säkerhet och minskade risker.

Alex Lawrence har starka känslor om åt vilket håll byggbranschen måste utvecklas. ”Om man tittar på data från de senaste 10 åren ligger byggbranschen verkligen efter vad gäller produktivitetstillväxt jämfört med resten av Storbritannien.” Digital design gör det möjligt för ingenjörer att uppnå det värde och den produktivitet, men också den strukturella form och elegans, som de – och byggherrarna – vill skapa.

”Byggbranschen kan vara en farlig plats”, säger Ruth Johnson. ”Revu som plattform utgjorde nyckeln till att kommunicera om risker. En viktig del av hälso- och säkerhetshanteringen på plats är att se till att alla förstår samtliga eventuella kvarstående risker. Tack vare Revu och dess funktioner som gör att det går snabbt att redigera information kunde jag markera och lyfta fram risker på ett mycket tydligt sätt.” Den funktionaliteten gav personerna på byggarbetsplatsen möjlighet att komma åt de markerade dokumenten och snabbt utvärdera situationen innan de agerade. Och eftersom Revu även är tillgängligt på byggarbetsplatsen gjorde det också att personerna på plats kunde lägga till sina egna data, som i fall där risker fortfarande kvarstod men hade ignorerats eller missats, och skicka tillbaka den informationen till kontoret.


Selektiv automatisering: Låt de som är skickligast göra sitt bästa

Det har rapporterats mycket om att byggbranschen befinner sig mitt i en kris. Det finns en enorm kompetensbrist och helt enkelt inte tillräckligt många kandidater för jobben. Ett sätt att hålla kvar värdefulla medarbetare och locka till sig nya förmågor är att göra arbetet roligare. Andrew ser digital omvandling som en taktik som företag kan använda för att åtgärda kompetensbristen.

”Med verktyg som Revu kan mängden administrativt arbete minskas avsevärt och vi kan lägga mer tid på de innovativa aspekterna och att skapa värde i projekten. Det är genom exempel som Dalston Works, som är den första byggnaden av sitt slag i världen, som vi kan ha så roligt som möjligt under projekt.” Och vem vill inte ha ett jobb som är mer roligt och mindre tråkigt? När ingenjörer inte behöver ägna sig åt vardagliga uppgifter kan de fokusera på det som verkligen gör skillnad. Det finns många fördelar med det – högre nöjdhet på arbetsplatsen, större effektivitet och en byggnad som människor är stolta att säga att de arbetat på.

När diskussionen övergår till digitalisering och automatisering oroar sig många för att det betyder att maskiner ersätter människor på arbetsplatsen. Men det är inte så Ramboll ser på det. ”Framtidens byggprojekt omfattar med största säkerhet mänsklig input och förmågan att kombinera det mänskliga sinnets kreativitet. Men även kraften hos och hjälpen av digitala designverktyg kommer att krävas”, menar Andrew.

Genom att möjliggöra mer samarbete genom Studio och utnyttja verktyg som Batch Link och automatiska mätningar elimineras en stor del av det mekaniska och repetitiva beräkningsarbetet från den tekniska processen. Ingenjörerna kan fokusera på utformningen och förlita sig på att de automatiserade mätningar Revu genererar är exakta. Inte alla som börjar arbeta hos Ramboll är erfarna användare av Revu, så programvarans många anpassningsalternativ och användbarhet oavsett färdighetsnivå är en stor tillgång för företaget.

Alex förstår att ingenjörer måste ges möjlighet att göra sitt bästa möjliga arbete. ”Vi gör stora investeringar i vår egen tekniska utveckling”, säger hon. ”Vi har en bred uppsättning av digitala designverktyg som vi använder och utvecklar internt. Men vi vill också gärna inleda partnerskap med externa företag och använda deras färdiga programvara. Bluebeam är ett viktigt exempel på det.”


Ramboll: Redo för den tredje industriella revolutionen

I takt med att byggbranschen brottas med utmaningar som små marginaler, kompetensklyftan och kunder som förväntar sig mer på samma tid och till samma kostnad måste företag under de kommande åren genomgå grundläggande förändringar för att kunna överleva och nå framgång. Ramboll har valt att se detta som det perfekta tillfället att nyinvestera i teknologi och i sina medarbetare. Så mycket av ingenjörernas arbete handlar nu om datorkodning och parameterdesign, istället för uppgifter som utförs med penna och papper. Genom att kombinera mänsklig kreativitet med kraften hos digital programvara ”kan vi skapa de bästa produkterna mycket snabbare”, säger Andrew.

Alex kallar detta steg för ”den tredje industriella revolutionen”. Att underlätta samordningen mellan parter, utnyttja kraften i data och användarvänligheten är alla faktorer som har inspirerat Ramboll att förlita sig på Revu och Studio i så stor utsträckning. ”Det är väldigt enkelt, det är jättelätt att använda, det har ett enkelt användargränssnitt och det kan användas av alla i byggkedjan, från konsulter och hela vägen till underentreprenörer på byggarbetsplatsen”, säger Lawrence.

Digital design är framtidens strategi. Om man ska se till projekten i Kings Cross och Dalston Works går Ramboll i spetsen för en spännande och digital ny era inom byggbranschen.

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning